Wysyłanie

Dodanie pliku do wysyłania odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego białym plusem w zielonym kółku w zakładce „Wysyłanie”.

Pojawia się wtedy okno kreatora wysyłania, który w pięciu krokach przygotowuje plik do wysłania. Poprawne wykonanie danego kroku powoduje uaktywnienie odpowiednich kontrolek w kroku następnym. Opis poszczególnych kroków:

  1. Wybór pliku z dysku do wysłania. Po wybraniu pliku pojawia się jego rozmiar w odpowiednio przeliczanych jednostkach i odblokowuje się panel do wyboru kont.
  2. Wybór kont docelowych. Panel składa się z trzech przycisków i tabelki, gdzie zostają wylistowane konta. Pierwszy przycisk odpowiada za wczytanie kont z pliku – po jego wciśnięciu pojawia się okno dialogowe, służące do wczytania pliku tekstowego. Każdy login i hasło do skrzynki pocztowej, które są zapisane w takim pliku, znajdują się w osobnej linijce, jedno pod drugim. Linijka z loginem rozpoczyna się od „L: ”, a w dalszym ciągu wersu zapisany jest login do konta. Podobnie wygląda sytuacja z hasłem, z tą różnicą, że wers rozpoczyna się od „P: ”. Między poszczególnymi kontami występuje jedna linijka przerwy. Gdyby któreś konto nie było prawidłowo zapisane w pliku – np. jest tylko linijka z loginem i nie ma hasła lub odwrotnie, to nie jest ono brane pod uwagę podczas wyświetlania kont w tabelce kreatora. Użytkownikowi zostaje wyświetlony również komunikat: „Niepoprawne dane konta!”. Taki sam komunikat zostanie wyświetlony, jeżeli konto o danym loginie zostało już wcześniej wczytane. Program bierze pod uwagę tylko linijki zaczynające się od „L: ” lub „P: ” – pozostała część tekstu w pliku zostaje pominięta. Po wybraniu pliku w tabelce zostają wylistowane wszystkie konta, które się w nim znajdują; jeden wiersz zawiera dane dotyczące jednego konta. Uaktywniony zostaje wtedy krok trzeci. Gdyby po wczytaniu pliku okazało się, że nie ma zapisanych w nim kont, kontrolki z następnych kroków nadal pozostaną nieaktywne. Drugi przycisk wczytuje dane z systemowego schowka i przetwarza dokładnie tak samo, jak w przypadku pobrania danych z pliku. Ostatni przycisk służy do uruchomienia zewnętrznej aplikacji – kreatora kont MailFactory, który odpowiada za tworzenie kont pocztowych w określonych serwisach. Wczytane do tabeli konta można zaznaczać za pomocą myszy lub skrótem klawiaturowym CTRL + A, a następnie usunąć wybrane klawiszem DELETE. Gdyby użytkownik usunął wszystkie konta znajdujące się w tabelce, to kontrolki z następnych kroków stają się znów nieaktywne.
  3. Wybór metody wysyłania. Metody wysyłania to pliki tekstowe zapisane w folderze „uploadmethods” w katalogu głównym aplikacji. Każdy z tych plików zawiera loginy i hasła do kont pocztowych wykorzystywanych do wysyłania segmentów na inne skrzynki pocztowe. Zawartość takiego pliku jest identyczna jak w przykładzie opisanym w poprzednim punkcie. Użytkownik wybierając metodę wysyłania z listy rozwijanej wczytuje konta pocztowe zapisane w pliku o takiej samej nazwie. Zarządzanie metodami wysyłania dostępne jest po kliknięciu odpowiedniego przycisku w opcjach programu. Brak wybranej metody spowoduje, że przyciski do wykonania kolejnych czynności nie zostaną uaktywnione.
  4. Określenie rozpoczęcia wysyłania. Wybierając odpowiednią opcję, użytkownik może zdecydować, czy chce rozpocząć wysyłanie pliku od razu, czy dodać do go kolejki – na początek lub na koniec.
  5. Wybór rozmiaru segmentu. Wysyłany plik zostanie podzielony na segmenty o zadanym rozmiarze. Domyślnie ustawioną wielkością jest 20 MB. Użytkownik może zmienić tę wartość za pomocą paska przewijania, w zakresie od 5 MB do 100 MB. Wraz z przesuwaniem suwaka aktualizuje się tekst „Aktualna wartość”. Aby segment został poprawnie dosłany jego rozmiar nie może przekraczać maksymalnego rozmiaru załącznika dla danej skrzynki pocztowej.

Po wykonaniu wszystkich kroków odblokowuje się przycisk „Wyślij”. Po jego wciśnięciu następuje dzielenie pliku na segmenty. Segmenty zapisywane są w folderze o nazwie odpowiadającej nazwie wysyłanego pliku, tworzonym w katalogu „segments” (mieści się on w folderze głównym aplikacji). Postęp dzielenia jest widoczny w pasku postępu. Odpowiednio zmienia się także tekst informujący, która część pliku jest już gotowa. W dalszej kolejności, w folderze „uploaddatabase” zostaje zapisany plik tekstowy o nazwie zgodnej z nazwą wysyłanego pliku. Zawiera on wygenerowany hashcode. Wtedy okno kreatora zamyka się, a plik zostaje dodany jako nowy wiersz do odpowiedniej tabelki (aktualnie wysyłanych lub kolejki wysyłania) w głównej formie programu.

Program umożliwia niezależne wysyłanie wielu plików jednocześnie. Do zarządzania zadaniami (wysyłanymi plikami) służą przyciski oddzielone separatorem od przycisku dodawania nowego zadania. Pierwszy z tej grupy przycisków, oznaczony białym trójkątem w zielonym kółku służy do rozpoczęcia wysyłania: wstrzymanego zadania / zadania, którego przerwanie nastąpiło poprzez brak połączenia internetowego podczas wysyłania / zadania będącego w kolejce. Przycisk pauzy służy do wstrzymywania zadania. Czerwony przycisk o białym symbolu „X” wstrzymuje zadanie, jeśli jest rozpoczęte, a następnie je usuwa. Usuwanie dotyczy również zadań przebywających w kolejce wysyłania. Ostatni z przycisków znajdujących się nad tabelkami służy do przenoszenia aktywnych zadań na koniec kolejki, wcześniej je wstrzymując. Każdy z powyżej opisanych przycisków spełnia swoje zadanie po wcześniejszym zaznaczeniu wiersza z danej tabeli. Wciśnięcie go bez zaznaczenia konkretnego zadania spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Brak zaznaczenia!”.

Cztery przyciski zajmujące miejsce z prawej strony tabelki z kolejką wysyłania służą do przemieszczania konkretnych zadań wewnątrz niej. Pierwszy z nich przenosi zaznaczone zadanie na początek kolejki, drugi – jeden wiersz wyżej, trzeci – jeden wiersz niżej, a ostatni – na koniec kolejki. Dodanie nowego zadania do wysłania jest możliwe jedynie wówczas, gdy dany plik nie został wcześniej dodany lub został już usunięty. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona wiadomość o błędzie.

Generowany podczas wysyłania pliku hashcode zabezpieczony jest dwoma hasłami. Pierwsze z nich pozwala na pobranie pliku, natomiast drugie na edycję zawartości zaszyfrowanej w hashcode. Obydwa hasła ustawiane są w opcjach programu. W tym samym miejscu użytkownik może wpisać swoją nazwę i stronę www/nazwę osoby, dla której wysyła plik.

Wysyłanie pliku odbywa się w kilku etapach. Pierwszy z nich to połączenie się z serwerem danego konta z metody uploadu.

Drugi – próba zalogowania się.

Po pomyślnej autoryzacji rozpoczyna się wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikiem. Dla każdego pliku załącznika generowana jest suma kontrolna MD5. Co 1s zmienia się aktualna prędkość wysyłania, a także pozostały czas. Na rysunku poniżej został przedstawiony przykład wysyłania pierwszej części wybranego pliku (plik o rozmiarze 8.94 MB został podzielony na segmenty o rozmiarze 5 MB, w związku z czym powstało dwie części).

Po wysłaniu segmentu zmieniają się o odpowiednie wartości: rozmiar w kolumnie „Pozostało”, stan procentowy wysyłania i pasek postępu oraz status.

W dowolnej chwili rozpoczęte zadanie można wstrzymać. Kolor tekstu w wierszu zmieni się wtedy na niebieski; wyzerują się także prędkość i pozostały czas.

W każdym momencie również można przenieść je do kolejki.

Pomyślnie zakończone zadanie wysłania powoduje wypisanie statusu „Zakończono” oraz zmianę koloru wiersza na zielony.

Jeżeli podczas wysyłania zostanie zerwane połączenie z Internetem to program przez 15s będzie sprawdzał stan dostępu do sieci, wiersze z aktualnie wysyłanymi plikami zmienią swój kolor na pomarańczowy, a w kolumnie „Status” pojawi się informacja „Diagnostyka sieci”.

Jeśli w ciągu 15s połączenie z Internetem zostanie przywrócone, zadania wysyłania wznowią się automatycznie. W przeciwnym wypadku wiersze zmienią się na kolor czerwony, a status na „Błąd sieci”.

W przypadku, gdy dane konto wysyłające jest nieaktywne, zostało tymczasowo wyłączone przez system serwisu pocztowego lub wystąpił inny błąd, automatycznie rozpoczyna się próba zalogowania do kolejnego konta. Nieczynne konto zostaje wyłączone z użytku w programie, a użytkownik jest o tym fakcie poinformowany komunikatem w dzienniku: „Nastąpi próba zalogowania do kolejnego konta wysyłającego dla zadania [nazwa zadania]”. To kolejne konto, o którym mowa, zostaje wybrane losowo z puli wszystkich załadowanych dla tego zadania i nie wyłączonych z użytku kont z metody uploadu. Zmiana konta wysyłającego następuje również po każdych trzech wysłanych wiadomościach, w sposób losowania opisany powyżej. W razie wyłączenia wszystkich skrzynek, zadanie otrzymuje status błędu i rozpoczyna się wysyłanie nowego zadania z kolejki (jeśli takowe jest).