Pobieranie

Dodanie pliku do pobierania odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego białym plusem w zielonym kółku w zakładce „Pobieranie”.

Pojawia się wtedy okno kreatora pobierania.

Przygotowanie pliku do pobrania odbywa się w czterech etapach:

  1. Wczytanie hashcode’u ze schowka. Za pomocą przycisku zostaje wczytana zawartość schowka. Jeżeli schowek zawierał jakiś tekst to zostaje on wyświetlony, uaktywniają się także pozostałe kroki.
  2. Wpisanie hasła pobierania. W polu oznaczonym „Podaj hasło pobierania” wyświetli się domyślne hasło pobierania, zapisanie w opcjach programu. Pole to jest edytowalne, użytkownik może wprowadzić swoje dane.
  3. Wybór katalogu, do którego zostanie zapisany pobierany plik. Domyślnie wczytana jest ścieżka do katalogu wybranego w opcjach programu. Za pomocą przycisku „Przeglądaj” użytkownik może wskazać inny katalog.
  4. Określenie rozpoczęcia pobierania. Wybierając odpowiednią opcję, użytkownik może zdecydować, czy chce rozpocząć pobieranie pliku od razu, czy dodać do go kolejki – na początek lub na koniec.

Po wciśnięciu przycisku „Pobierz” sprawdzana jest poprawność wczytanego hashcode’u (lub hashcode’ów – kreator umożliwia dodanie do pobierania wiele plików jednocześnie), a następnie czy wprowadzone hasło jest prawidłowe. W przypadku wystąpienia pomyłki zostają wyświetlone odpowiednie komunikaty, a pola zawierające błędy zostają wyczyszczone. Gdy wszystkie dane zgadzają się, okno kreatora zostaje zamknięte, a plik zostaje dodany jako nowy wiersz do odpowiedniej tabelki (aktualnie pobieranych lub kolejki pobierania) w głównej formie programu.

Program umożliwia niezależne pobieranie wielu plików jednocześnie, podobnie jak w przypadku wysyłania. Tutaj również do zarządzania zadaniami pobierania służą przyciski oddzielone separatorem od przycisku dodawania nowego zadania. Pierwszy z tej grupy przycisków, oznaczony białym trójkątem w zielonym kółku służy do rozpoczęcia pobierania: wstrzymanego zadania / zadania, którego przerwanie nastąpiło poprzez brak połączenia internetowego podczas pobierania / zadania będącego w kolejce. Przycisk pauzy służy do wstrzymywania zadania. Czerwony przycisk o białym symbolu „X” wstrzymuje zadanie jeśli jest rozpoczęte, a następnie je usuwa. Usuwanie dotyczy również zadań przebywających w kolejce pobierania. Ostatni z przycisków znajdujących się nad tabelkami służy do przenoszenia aktywnych zadań na koniec kolejki, wcześniej je wstrzymując. Każdy z powyżej opisanych przycisków spełnia swoje zadanie po wcześniejszym zaznaczeniu wiersza z danej tabeli. Wciśnięcie go bez zaznaczenia konkretnego zadania spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Brak zaznaczenia!”. Cztery przyciski zajmujące miejsce z prawej strony obok tabelki z kolejką pobierania służą do przemieszczania konkretnych zadań wewnątrz niej. Ich funkcja jest identyczna z funkcjami podobnych przycisków z zakładki „Wysyłanie”. Dodanie nowego zadania do pobierania jest możliwe jedynie wówczas, gdy dany plik nie został wcześniej dodany lub został już usunięty. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona wiadomość o błędzie.

Pobieranie pliku odbywa się w kilku etapach. Pierwszy z nich to połączenie się z serwerem danego konta.

Drugi – próba zalogowania się.

Po pomyślnej autoryzacji rozpoczyna się analiza wiadomości znajdujących się w skrzynce odbiorczej konta, do którego nastąpiło zalogowanie.

Filtrowanie to ma na celu przechwycenie tylko tych e-maili wysłanych przez program i  wyodrębnienie z nich załączników w celu zapisu na dysku. Co 1s zmienia się aktualna prędkość pobierania, a także pozostały czas.

Po pobraniu segmentu zmieniają się o odpowiednie wartości: rozmiar w kolumnie „Pozostało”, stan procentowy pobierania i pasek postępu oraz status.

W dowolnej chwili rozpoczęte zadanie można wstrzymać. Kolor tekstu w wierszu zmieni się wtedy na niebieski; wyzerują się także prędkość i pozostały czas.

W każdym momencie również można przenieść je do kolejki.

Pomyślnie zakończone zadanie pobierania powoduje wypisanie statusu „Zakończono” oraz zmianę koloru wiersza na zielony.

Podwójne kliknięcie na wybrany wiersz powoduje wyświetlenie panelu z listą wszystkich kont, z których użytkownik może pobierać plik. Sam panel można przesuwać w dowolne miejsce w programie. Znajdujący się w nim przycisk „Włącz/Wyłącz skrzynkę” służy do włączenia lub wyłączenia wybranego konta, a „OK” – do akceptacji wprowadzonych zmian (i ukrycia panelu). Dwukrotne kliknięcie na nazwie serwisu spowoduje wstrzymanie pobierania z aktualnego konta i ponowne rozpoczęcie, tym razem z wybranego. Konta wyłączone są pomijane.

Jeżeli podczas pobierania zostanie zerwane połączenie z Internetem to program przez 15s (podobnie jak w przypadku wysyłania) będzie sprawdzał stan dostępu do sieci. Wiersze z aktualnie pobieranymi plikami zmienią swój kolor na pomarańczowy, a w kolumnie „Status” pojawi się informacja „Diagnostyka sieci”.

Jeśli w ciągu 15s połączenie z Internetem zostanie przywrócone, zadania pobierania wznowią się automatycznie. W przeciwnym wypadku wiersze zmienią się na kolor czerwony, a status na „Błąd sieci”.

Jeśli podczas pobierania pliku okaże się, że na danej skrzynce pocztowej brakuje segmentu lub suma kontrolna pobranego segmentu nie jest poprawna, program automatycznie rozpoczyna połączenie z kolejnym kontem, które nie zostało wyłączone. W dzienniku zostaje wtedy wyświetlony komunikat: „[treść błędu] Nastąpi próba zalogowania do kolejnego mirrora dla zadania [nazwa zadania]”. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy konto jest nieaktywne (nie można się na nie zalogować), skrzynka odbiorcza jest pusta lub wystąpił inny błąd. Wtedy jednak wadliwe konto zostaje w programie wyłączone. Na każdy aktywny adres e-mail przypada dwie próby pobierania. Po ich wykorzystaniu konto również jest wyłączane. W razie wyłączenia wszystkich skrzynek, zadanie otrzymuje status błędu i rozpoczyna się pobieranie nowego zadania z kolejki (jeśli takowe jest). Pomyślne pobranie wszystkich segmentów powoduje uruchomienie metody, która scala je z powrotem w oryginalny plik i zapisuje w wybranej przez użytkownika lokalizacji. Natomiast folder, do którego zostały pobrane segmenty (o nazwie odpowiadającej nazwie pobieranego pliku, utworzony w katalogu „downloadedsegments”, mieszczącym się w folderze głównym aplikacji) jest usuwany.