Opcje

Opcje dostępne w programie zostały podzielone na pięć grup: wysyłania, pobierania, programu, zaawansowane i informacji o programie.

W „Opcjach wysyłania” znajdują się cztery pola, w których użytkownik wpisuje dane potrzebne do wysłania pliku. Są to: nazwa użytkownika, nazwa osoby/strony www, dla której wrzucany jest plik, hasło do pobrania pliku i hasło do edycji hashcode. Oprócz można tam ustalić domyślny rozmiar segmentów i wybrać domyślną metodę wysyłania, jeśli została wcześniej dodana. Wciśnięcie przycisku „Zarządzaj kontami do metody uploadu” powoduje otwarcie nowego okna, w którym użytkownik może dodawać, edytować i usuwać metody uploadu. Z listy rozwijanej można wczytać zapisaną wcześniej metodę uploadu. Jeżeli takowej nie ma, trzeba dodać nowy schemat przyciskiem „Dodaj”. Z wykorzystaniem przycisków dostępnych w grupie „Wczytaj konta” użytkownik może załadować do tabelki konta z pliku i ze schowka. Przetwarzanie tych kont oraz ich obsługa w tabelce jest podobna do obsługi w kreatorze wysyłania opisanym wcześniej. Po wpisaniu nazwy w polu do tego przeznaczonym i kliknięciu „Zapisz” nowa metoda zostaje dodana do programu. Próba zapisania tabelki bez kont powoduje wyświetlenie komunikatu z błędem. Próba zapisania metody uploadu o nazwie, która już istnieje wywołuje zapytanie o zastąpienie pliku. Po wybraniu schematu z listy użytkownik może usuwać wybrane konta klawiszem DELETE lub dodawać nowe przyciskami do wczytywania. Po wykryciu zmian w tabeli zostaje odblokowany przycisk „Zapisz zmiany”. „Usuń schemat” usuwa całkowicie daną metodę wraz z kontami w niej zapisanymi, wyświetlając wcześniej okno dialogowe z potwierdzeniem.

Ostatni przycisk w tej grupie – „Wyczyść folder z segmentami” – pozwala na usuwanie niepotrzebnych już segmentów wysyłanych plików. Po jego wciśnięciu pojawia się okno jak na rysunku poniżej. Po wybraniu danej pozycji z listy, odblokowuje się przycisk „Usuń zaznaczone”. Za jego pomocą użytkownik może skasować z dysku folder zawierający segmenty, które powstały podczas dzielenia pliku w kreatorze wysyłania. Ewentualny błąd podczas wykonywania tej operacji zostanie zasygnalizowany komunikatem: „Nie można usunąć folderu segmentami!”.

W „Opcjach pobierania” użytkownik może wpisać domyślne hasło pobierania i folder na pobrane pliki, żeby za każdym razem nie trzeba było uzupełniać tych pól w kreatorze pobierania. Przycisk „Uruchom narzędzie do scalania segmentów” pozwala scalić pobrane segmenty ręcznie, które z jakiegoś powodu (np. wyboru ścieżki zapisu plik na pendrive’a i odłączenie go przed zakończeniem pobierania) nie zostały scalone automatycznie.

W „Opcjach programu” znajdują się cztery pola wyboru. Zaznaczenie pola „Odtwórz dźwięk po pobraniu/wysłaniu pliku” spowoduje odtworzenie pliku „sound.wav” po pomyślnym wykonaniu zadania. Plik ten znajduje się w katalogu głównym aplikacji i może być podmieniony przez użytkownika na inny o tej samej nazwie i rozszerzeniu. „Szukaj hashcode’u w schowku” spowoduje, że program będzie monitorował schowek systemowy i gdy wykryje, że został skopiowany hashcode to automatycznie uruchomi kreator pobierania z uzupełnionym w nim krokiem pierwszym. „Sprawdzaj aktualizacje przy starcie programu” powoduje połączenie się z serwerem podczas uruchamiania aplikacji, celem sprawdzenia czy istnieje nowsza wersja programu. Dostępność aktualizacji lub błąd podczas łączenia się z serwerem sygnalizowane są odpowiednimi komunikatami. Ostatni wariant służy do minimalizacji programu do zasobnika systemowego, zamiast paska zadań. Dwuklik na ikonę programu w zasobniku powoduje przywrócenie okna programu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera menu widoczne na rysunku poniżej.

Jeżeli program jest schowany do zasobnika systemowego, to pomyślne pobranie lub wysłanie pliku powoduje wyświetlenie powiadomienia o wykonanej akcji.

W tej grupie ustawień znajduje się również opcja wyłączenia komputera po zakończeniu pobierania lub wysyłania.

W opcjach zaawansowanych użytkownik może włączyć bądź wyłączyć sprawdzanie sumy kontrolnej segmentów podczas pobierania, a także pominąć walidację certyfikatu serwera (opcja przydatna wtedy, gdy podczas korzystania z programu w dzienniku zdarzeń wyświetla się komunikat „Według procedury walidacji certyfikat zdalny jest nieprawidłowy”). Przycisk „Zarządzaj serwisami” uruchamia natomiast okno, w którym użytkownik ma możliwość dodawania nowych serwisów z kontami e-mail.

W liście z lewej strony okna wyświetlają się zarejestrowane w programie serwisy. Wybierając dowolną pozycję z listy, użytkownik może edytować zapisane dla niej dane bądź całkowicie usunąć konto. W panelu „Dodatkowe informacje” pojawiają się także szczegóły m.in. na temat pojemności skrzynki i maksymalnego rozmiaru załącznika. Aby dodać nowy serwis należy poprawnie wypełnić wszystkie pola konfiguracji IMAP, POP i SMTP lub zaznaczyć brak obsługi danego protokołu. Dane te zazwyczaj znajdują się na stronach internetowych wybranych skrzynek pocztowych. Również nazwa ma tutaj znaczenie, a o wpisaniu jej prawidłowo przypomina dymek widoczny na rysunku poniżej.

W przypadku próby wykonania operacji na koncie, które nie zostało zarejestrowane pojawi się komunikat o błędzie, a samo konto zostanie pominięte.

W panelu „O programie” znajdują się informacje o programie oraz o wykorzystanych w nim zewnętrznych składnikach, tj. biblioteki, ikony, itp.

Oprócz tego można tam również zobaczyć notatkę licencyjną.