Narzędzia

Aplikacja została wyposażona w dziewięć narzędzi. Służą one do zarządzania kontami pocztowymi, na których znajdują się wysłane pliki.

 

„Baza uploadów” zawiera dane dotyczące każdego wysłanego pliku. Po kliknięciu w przycisk otwiera się okno narzędzia, a do listy zostają wczytane pliki, znajdujące się w katalogu „uploaddatabase”. Z opcji programu zostaje pobrane i wyświetlone w edytowalnym polu u góry okna hasło edycji hashcode. Po wybraniu przez użytkownika pozycji z listy, następuje sprawdzenie poprawności wczytanego hashcode’u i hasła jego edycji. W przypadku niezgodności zostaną wyświetlone komunikaty o błędach. Pozytywna weryfikacja spowoduje odblokowanie przycisków, znajdujących się pod tabelą oraz wypełnienie trzech pól: „Hashcode” (zawiera hashcode wybranego elementu z listy), „Informacje” (zawiera dane na temat wysłanego pliku) oraz „Konta” (wyświetla listę kont, na których plik jest przechowywany). Zawartość każdego z pól można skopiować za pomocą dostępnych obok nich przycisków. Przyciski znajdujące się pod listą wysłanych plików służą do uruchomienia nazwanych nimi narzędzi, do których zostanie bezpośrednio wczytany hashcode wybranego pliku. Przycisk „Uruchom generator opisów” ma za zadanie otworzyć zewnętrzną aplikację – MailReleaser – która odpowiada za tworzenie opisów dla wysłanych plików; jeśli przed wciśnięciem tego przycisku została zaznaczona pozycja z tabelki, to do MailReleasera automatycznie zostanie wczytane pole „Informacje”. Listę plików można sortować wg nazwy i daty wysłania (malejąco i rosnąco). Pole „Wyszukaj” służy do dynamicznego wyszukiwania uploadów w bazie na podstawie nazwy.

 

„Baza kont” służy do przechowywania kont pocztowych. Uruchomienie narzędzia otwiera okno, w którym użytkownik może wczytać konta z pliku, schowka lub uruchomić kreator. Zaznaczone przez siebie konta może zapisać do pliku lub skopiować do schowka – ma przy tym wybór czy chce je pozostawić w bazie czy też usunąć. Zamknięcie narzędzia jest równoznaczne z zapisaniem wprowadzonych zmian.

 

„Sprawdzacz kont” służy do sprawdzania, czy dane konto jest aktywne (czy można się na nie zalogować). Po jego wybraniu otwiera się nowe okno, w którym za pomocą przycisków do importu kont można wczytać konta. Importowanie kont z pliku i ze schowka działa w identyczny sposób, jak podczas wczytywania kont w kreatorze wysyłania. Po popranym wczytaniu kont zostają one wyświetlone w tabelce i odblokowują się widoczne w formie przyciski (z wyjątkiem „Wstrzymaj sprawdzanie”). Przyciski znajdujące się pod tabelką służą do zarządzania kontami z tabelki, z tym, że „Usuń niesprawne” usuwa konta, które zostały już sprawdzone i oznaczone kolorem czerwonym. Po wybraniu kont, które użytkownik chce sprawdzić i wciśnięciu „Sprawdź zaznaczone konta”, rozpoczyna się próba zalogowania na dane konto. Konta sprawdzane są po kolei. Sprawdzanie w dowolnym momencie można wstrzymać, naciskając przycisk „Wstrzymaj sprawdzanie”. Konta, do których logowanie przebiegło pomyślnie zmieniają swój kolor na zielony i są odznaczane; konta, do których nie udało się zalogować – na czerwony (po najechaniu na pierwszą kolumnę danego wiersza wyświetli się szczegółowa informacja o błędzie); konta, które zostały wybrane do sprawdzenia, ale użytkownik przerwał weryfikację zanim program podjął próbę zalogowania na nie – na niebieski. Grupa przycisków oznaczonych „Eksport kont” służy do zapisania zaznaczonych kont do pliku tekstowego lub skopiowania ich do  schowka.

 

„Odspamiacz kont” ma za zadanie przenieść wiadomości, które znajdują się w folderze spam do folderu skrzynki odbiorczej. Obsługa tego narzędzia jest podobna do obsługi opisanego wcześniej „Sprawdzacza kont”. Po pomyślnym wczytaniu kont i wciśnięciu przycisku „Odspamuj zaznaczone konta” rozpoczyna się proces łączenia, logowania i przenoszenia wiadomości. Każdy etap widoczny jest w kolumnie „Status”. Jeżeli konto pocztowe zawierało wiadomości w spamie i zostały one przeniesione, to jako status wyświetli się „Gotowe”. Brak wiadomości w spamie oznaczony będzie „Brak spamu”. Dla tych przypadków nastąpi również odznaczenie wiersza. Pozostałe przypadki (w tym niepoprawne uwierzytelnienie) zostaną zakwalifikowane jako „Błąd” (po najechaniu kolumnę z loginem w danym wierszu także wyświetli się szczegółowa informacja o błędzie). Tutaj również konta sprawdzane są po kolei, a samo sprawdzanie można w dowolnym momencie wstrzymać (spowoduje to zmianę koloru wiersza na niebieski).

 

„Oczyszczacz kont” to narzędzie służące do usuwania e-maili znajdujących się na skrzynce pocztowej. Podobnie, jak w wyżej opisanym module, po pomyślnym wczytaniu kont i wciśnięciu przycisku „Oczyść zaznaczone konta” rozpoczyna się proces łączenia, logowania, a następnie usuwania wiadomości z folderów: odebrane, wysłane, spam i kosz. Nazwa folderu, z którego aktualnie są kasowane wiadomości wyświetla się w kolumnie „Folder”. Brak wiadomości w folderze spowoduje wypisanie statusu „Folder pusty”. „Liczba e-maili” na bieżąco pokazuje liczbę usuniętych wiadomości dla danego folderu. Każdy etap czyszczenia przedstawia kolumna „Status”. Pomyślnie ukończone czyszczenie oznaczone będzie jako „Gotowe”; w kolumnie „Liczba e-maili” pojawi się wtedy zsumowana liczba usuniętych z folderów wiadomości i wiersz zostanie odfajkowany.  Niepowodzenie wykonania zadania (w tym niepoprawne uwierzytelnienie) zostanie zakwalifikowane jako „Błąd” (jego szczegóły będą widoczne po najechaniu na pierwszą kolumnę dla konta). Tutaj również konta są oczyszczane sekwencyjnie, z możliwością pauzy w dowolnym momencie.

 

„Sprawdzacz segmentów” to narzędzie do sprawdzania brakujących segmentów danego pliku na skrzynce pocztowej. Po jego wybraniu otwiera się nowe okno, w którym za pomocą dostępnych przycisków można wczytać hashcode. Przycisk „Wczytaj z bazy uploadów” powoduje otworzenie okna dialogowego w folderze, w którym znajdują się pliki  tekstowe, zawierające hashcode’y z wykonanymi przez użytkownika uploadami plików (folder „uploaddatabase”). Jeżeli plik bądź schowek zawierał jakiś tekst, wyświetli się on w polu oznaczonym „Wczytaj hashcode” i odblokuje się krok drugi. W miejscu oznaczonym „Podaj hasło pobierania” zostaje wypisane domyślne hasło pobierania, pobrane z opcji programu. Pole to jest edytowalne, użytkownik może wprowadzić swoje dane. Po wciśnięciu przycisku „Kontynuuj” sprawdzana jest poprawność wczytanego hashcode’u, a następnie hasła. W przypadku wystąpienia pomyłki zostaną wyświetlone odpowiednie komunikat, a pola zawierające błędy zostaną wyczyszczone. W przeciwnym razie w tabelce ukażą się wszystkie dostępne dla danego hashcode’u konta. Za pomocą przycisków znajdujących się pod tabelką użytkownik wybiera, które konta chce sprawdzić. Przycisk „Sprawdź” rozpoczyna proces sprawdzania. A ten składa się z trzech etapów: łącznie z serwerem, logowanie na konto oraz analiza załączników. Każde konto jest sprawdzane niezależnie. Sprawdzanie można w dowolnym momencie przerwać, klikając w przycisk „Wstrzymaj”. Wybrane wiersze zmienią wtedy swój kolor na niebieski. Wyniki sprawdzania również zostały oznaczone kolorami – wiersz zawierający konto, na którym znajdują się wszystkie segmenty zmienia swój kolor na zielony, a status na „OK” i zostanie odznaczone. Wiersz zawierający konto, do którego nie udało się zalogować staje się czerwony, a jako status przyjmuje „BŁĄD” (szczegóły po najechaniu na kolumnę „Nr” dla danego wiersza). Jeżeli natomiast udało się zalogować na konto, lecz brakuje na nim segmentów, to tekst w danym wierszu także zmienia się na czerwony, lecz status – na „BRAKI”, a w polu w prawej strony tabelki pojawia się informacja, których segmentów brakuje i na jakich kontach.

 

„Dosyłacz segmentów” to narzędzie powiązane z opisanym wyżej „Sprawdzaczem segmentów”. Dzięki niemu istnieje możliwość dosłania brakujących segmentów na wskazane konta pocztowe. Po jego wybraniu otwiera się nowe okno, w którym za pomocą dostępnych przycisków użytkownik wczytuje hashcode. Wczytywanie odbywa się w identyczny sposób, jak ten opisany dla „Sprawdzacza segmentów”. Jedyną różnicą jest hasło – tutaj użytkownik musi podać hasło edycji dla hashcode’u, ponieważ ingeruje w zawartość skrzynki pocztowej. Po pomyślnym sprawdzeniu danych program sam wybiera folder, w którym znajdują się segmenty wysłanego pliku (podkatalog o nazwie wysłanego pliku z folderu „segments” – w przypadku jego braku zgłosi błąd) i tworzy listę segmentów. Trzeci krok to wybór metody wysyłania.

Użytkownik ma prawo do dosłania zaznaczonych przez siebie segmentów bądź automatycznego wykrycia i dosłania brakujących. W pierwszym przypadku potrzeba zaznaczyć opcję „Doślij wybrane”, wybrać segmenty i konta (brak zaznaczenia podczas wciśnięcia „Doślij” skutkuje wyświetleniem odpowiednich ostrzeżeń). Drugi przypadek powoduje wyłącznie możliwości zaznaczania segmentów. Użytkownik wybiera jedynie konto, dla którego chce dosłać braki. Po wciśnięciu „Doślij” rozpoczyna się analiza segmentów znajdujących się na skrzynce pocztowej. Pojawia się wtedy przycisk, służący do wstrzymania wykonywania tej czynności. Etapy sprawdzania są na bieżąco wyświetlane u dołu okna.

Efektem finalnym jest dodanie zadania do tabelki aktualnie wysyłanych (jeżeli obecnie żaden plik nie jest wysyłany) lub do tabelki kolejki wysyłania (w przeciwnym wypadku). Odpowiednio zostaje przeliczony rozmiar plików do dosłania i ich liczba. Dosyłane segmenty można odróżnić od wysyłanych zwracając uwagę na napis w kolumnie „Status”.

 

„Edytor hashcode” pozwala użytkownikowi na edycję kont w nim zaszyfrowanych – usuwanie niesprawnych i dodawanie nowych. Poza tym ma on pełen wgląd do danych, jakie hashcode zawiera. Po wybraniu edytora otwiera się nowe okno, w którym za pomocą dostępnych przycisków można wczytać hashcode. Użytkownik musi podać hasło edycji dla hashcode’u, ponieważ tym narzędziem także ingeruje w zawartość skrzynki pocztowej. Informacje zawarte w sekcji „Dane” są tylko do odczytu (wyjątkiem jest pole „Hasło pobierania”). Kontami można natomiast zarządzać za pomocą dostępnych przycisków. Po wprowadzeniu zmian należy wcisnąć przycisk „Zapisz”. Spowoduje to wygenerowanie nowego hashcode’u z wprowadzonymi zmianami i uaktualnienie go w „Bazie uploadów”.

 

„Skrypty przeglądarkowe” zawierają skrypty do zakładania kont wraz z dokładną instrukcją obsługi oraz dodatkowymi uwagami. Można je wykonywać w dowolnej przeglądarce, zarówno w komputerze jak i na urządzeniach mobilnych. Zastąpiły zakładanie kont w programie MailFactory.